• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - Aktualizacja


REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne” (UDA-POKL.02.01.01-00-244/13), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło”.
2. Nabór do projektu oraz jego realizacja będzie dokonywana z poszanowaniem równości szans i płci.


§ 2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.    Projekt oznacza to Projekt „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło” realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-244/13
2.    POKL – Program Operacyjny Kapitał ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. K (2009) 6607 oraz decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K (2011) 9058
3.     Organizator -  First Communications sp. z o.o. sk (Lider Projektu) z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy: 15-213), przy ulicy Mickiewicza 7 lok. 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000406564, NIP: 542-322-32-01, REGON: 200668714 oraz Polska Izba Mleka (Partner Projektu) z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy: 15-213), przy ulicy Mickiewicza 7 lok. 23
4.    Beneficjent pomocy (przedsiębiorca) oznacza to: przedsiębiorcę który otrzymał pomoc publiczną
5.    Beneficjent ostateczny (uczestnik) oznacza to: pracownika oddelegowanego przez Beneficjenta pomocy do uczestnictwa w doradztwie i szkoleniach.
6.    Pomoc de minimis oznacza to: pomoc publiczną której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego). Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy jest ona w całości lub w części finansowana z środków unijnych. Podstawa prawna:  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r
7.    Branża mleczna oznacza to:  gałąź gospodarki, która obejmuje zbiór podmiotów na rynku uczestniczących w łańcuchu produkcji mleka i produktów mlecznych należą do nich m.in. producenci mleka, przetwórcy mleka, producenci pasz i nawozów, laboratoria, producenci/dystrybutorzy dodatków, producenci półproduktów, producenci maszyn i urządzeń, producenci środków higieny, dystrybutorzy, usługodawcy z zakresu badań i rozwoju oraz inne przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w łańcuchu wspierające funkcjonowanie mleczarni.


§ 3
Informacje o Projekcie


1.    Udział w Projekcie dla kwalifikowanych Beneficjentów pomocy (przedsiębiorców) i Beneficjentów ostatecznych (uczestników) jest bezpłatny.
2.    Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2014 do 30.06.2015
3.    Obszarem realizacji Projektu jest cała Polska
4.    Biuro Projektu (BP) znajduje się w siedzibie Lidera Projektu  tj. First Communications sp. z o.o. sk  z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy: 15-213), przy ulicy Mickiewicza 7 lok. 23, nr KRS: 0000406564, NIP: 542-322-32-01, REGON: 200668714
5.    Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika Projektu
6.    Informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej Projektu: www.zielonemleko.pl

§ 4
Cele i przebieg Projektu

1.    Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności 30 przedsiębiorstw z branży mlecznej.
2.    Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:
- zad.1 - przyrost wiedzy nt. rozwiązań proekologicznych (zarządzania środowiskowego, efektywności energetycznej) o 60% u 450 pracowników z przedsiębiorstw MŚP z branży mlecznej
- zad.2 - opracowanie 30 planów wdrożenia rozwiązań proekologicznych dla 30 przedsiębiorstw
- zad.3 - wzrost przekonania o 65% wśród 450 uczestników/czek szkoleń o występowaniu pozytywnej korelacji pomiędzy inwestycjami w ekologii a pozycją konkurencyjną oraz o korzyściach wynikających z ekologizacji procesów w przedsiębiorstwach
3.    Projekt obejmuje następujące komponenty w ramach zadań:
 -  Zadanie I – analiza potrzeb proekologicznych i doradztwo dla 30 przedsiębiorstw
 -  Zadanie II – doradztwo i opracowanie planów wdrażania rozwiązań proekologicznych
 - Zadanie III – 2-dniowe szkolenia dla 450 os/1350 uczestników/czek; 90 grup po 15 osób
4.    Szkolenia, realizowane w ramach Projektu spełniają łącznie następujące warunki:
a)  nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających
kryteria udziału w Projekcie określone w § 5
b)  są realizowane poza miejscem pracy Uczestników/czek§ 5
Warunki uczestnictwa w Projekcie

1.    Uczestnikami/czkami Projektu mogą być pracownicy MMŚP przedsiębiorstw delegowani przez przedsiębiorców i będący:
a)    pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
b)    osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy
c)    właścicielem pełniącego funkcje kierownicze
d)    wspólnikiem w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.
2.    W dniu podpisania umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej (posiadania siedziby, oddziału, filii) na terenie Polski. Pracownicy delegowani na szkolenie muszą być pracownikami siedziby/filii/oddziału przedsiębiorstwa mającego siedzibę na terenie Polski.
3.    Wielkość przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona w rozumieniu zapisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Kwalifikator MŚP zgodny z wytycznymi powyższego Rozporządzenia znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/1408
4.    Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
a)    zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie jego treści, przestrzeganie jego postanowień i przekazanie podpisanej wersji
b)    wypełnienie formularza rejestracyjnego (on-line) oraz dostarczenie (pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście) na adres Biura Projektu następujących dokumentów :
- wypełnionej i podpisanej umowy udziału w Projekcie
-wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza osobowego uczestnika/czki delegowanego/nej przez przedsiębiorcę (załącznik nr 1 do umowy);
- podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/czki delegowanego/nej przez przedsiębiorcę Projektu (załącznik nr 2 do umowy);
- podpisanej deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3 do umowy);
- wypełnionego i podpisanego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 5 do umowy (o ile dotyczy);
- wypełnionego i podpisanego oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis -załącznik nr 6 do umowy (o ile dotyczy) oraz kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis za okres 3 lat kalendarzowych (bieżący rok, w którym ubiega się o pomoc i dwa poprzednie lata kalendarzowe) poświadczone za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa
- wypełnionego i podpisanego oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis- załącznik nr 7 do umowy (o ile dotyczy);
- wypełnionego i podpisanego oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej - załącznik nr 8 do umowy (o ile dotyczy);
- podpisanego oświadczenia dotyczącego braku obowiązku sporządzania finansowego za okres 3 lat obrotowych - załącznik nr 9 do umowy (o ile dotyczy) lub przedstawienie kopii sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości za okres 3 lat obrotowych
- podpisanego oświadczenie o spełnianiu kryteriów posiadania statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa  – załącznik nr 10
- podpisanego oświadczenia przedsiębiorcy – załącznik nr 11
- kopii dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.) - załącznik do umowy (o ile dotyczy).
5.   Przedsiębiorstwa zgłaszające się do projektu zobowiązują się do podpisania wszelkich stosowanych oświadczeń mających na celu weryfikację kwalifikowalności przedsiębiorstwa do projektu a także sprawdzenie czy dane przedsiębiorstwo jest uprawnione do otrzymania wsparcia w postaci pomocy de minimis.


§ 6
Zasady rekrutacji

1.    Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 2 stycznia 2014 r. w sposób ciągły. Lider zastrzega sobie prawo skrócenia okresu rekrutacji w przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkolenia i doradztwo. Selekcja beneficjentów ostatecznych (uczestników) ukierunkowana jest na pozyskanie osób reprezentujących kluczowe dla beneficjenta pomocy (przedsiębiorstwa) działy, czyli takie, które generują najwyższe koszty i które mogą w największym stopniu wpłynąć na poprawę sytuacji ekologicznej przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności  do udziału w projekcie będę kwalifikowane przedsiębiorstwa posiadające status średniego przedsiębiorstwa, następnie firmy, które posiadają status małego lub mikro przedsiębiorstwa.
2.    Zrekrutowanych zostanie 450 beneficjentów ostatecznych (uczestników), z czego 198 osób to kobiety w tym 43 w wieku powyżej 50 roku życia oraz 252 mężczyzn w tym 57 w wieku powyżej 50 roku życia.
3.    Formularz rejestracyjny i wszystkie pozostałe dokumenty dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie Projektu www.zielonemleko.pl
4.    Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) przesłania zgłoszenia do udziału w projekcie za pomocą formularza rejestracyjnego on-line, dostępnego na stronie Projektu: www.zielonemleko.pl
b) wstępna weryfikacja na podstawie danych przesłanych za pomocą formularza on-line c) sporządzenie listy rankingowej zgłoszonych do udziału w Projekcie przedsiębiorstw z uwzględnieniem:
- kryteriów kwalifikowalności do Projektu określonych w § 5;
- kolejności zgłoszenia,
d) poinformowanie przedsiębiorstwa o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie
e) sporządzenie listy rezerwowej Uczestników,
f) zakwalifikowane przedsiębiorstwo otrzyma komplet dokumentów określonych § 5 pkt 4b, które po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby upoważnione do reprezentowania dostarczy do Biura Projektu (pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście)
g) weryfikacja formalna wypełnionych przez przedsiębiorstwo dokumentów rekrutacyjnych określonych w §5 pkt 4b pod względem formalnym,
h) podpisanie przez Lidera Projektu i odesłanie umów udziału do przedsiębiorstw zainteresowanym udziałem w Projekcie,
i) przedsiębiorstwo niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostanie powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej o przyczynach negatywnej decyzji.
5.    Niekompletne dokumenty rekrutacyjne dyskwalifikują przedsiębiorstwo i jego pracowników z udziału w Projekcie. Lider Projektu dopuszcza jednak możliwość uzupełnienia lub korekty przesłanych dokumentów z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo i jego pracownicy spełniają kryteria kwalifikowalności określone w § 5. we wskazanym terminie.


§ 7
Pomoc publiczna

1.    Pomoc finansowa udzielona na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniach jest pomocą de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. (w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 379, z 28.12.2006r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz.U. z 2010r., Nr 239, poz. 1598).
2.    Wkład prywatny Beneficjentów Pomocy przy projekcie objętym pomocą de minimis nie jest wymagany.
3.    Podpisanie umowy projektowej z Beneficjentem Pomocy równoznaczne będzie z otrzymaniem pomocy de minimis.
4.    Pomoc de minimis udzielona na podstawie niniejszej umowy nie podlega obowiązkowi uprzedniej notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
5.    Każdy z Beneficjentów Pomocy otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.


§ 8
Obowiązki Lidera Projektu

Do obowiązków Lidera Projektu należy:
a)    przeprowadzenie szkoleń i doradztwa skutkującego opracowaniem planów wdrażania rozwiązań proekologicznych
b)    zapewnienie wykwalifikowanych trenerów/doradców do przeprowadzenia szkoleń
i doradztwa,
c)    zapewnienie materiałów dydaktycznych, szkoleniowych i doradczych,
d)    zapewnienie sal, wyżywienia Uczestnikom/czkom (2 przerwy kawowe i obiad), w przypadku szkoleń dłuższych niż 1 dzień uczestnikowi przysługuje również śniadanie oraz kolacja z wyłączeniem śniadania w pierwszym dniu i kolacji w ostatnim dniu, a także zapewnienie noclegu,
e)    wydanie Uczestnikom/czkom, którzy ukończyli szkolenia, stosownych zaświadczeń, pod warunkiem udziału Uczestnika/czka w 80% czasu działań szkoleniowych.


§ 9
Obowiązki Uczestnika/czki

1.    Uczestnik/czka ma obowiązek uczestniczyć w zaplanowanych dla niego szkoleniach i doradztwie, punktualnie stawiać się na zajęcia i uczestniczyć w nich do wyznaczonej godziny.
2.    Zgodnie z wymogami umowy na realizacje Projektu wszyscy uczestnicy szkoleń oraz doradztwa podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu weryfikację skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji, Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do udzielania informacji na temat efektów uczestnictwa w Projekcie (zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jej zakończeniu), m.in. poprzez wypełnianie testów i ankiet oceniających wiedzę Uczestnika/czka oraz zajęcia, w których bierze udział.
3.    W przypadku, gdy Uczestnik/czka zgłoszony/a do udziału w Projekcie zgłosi rezygnację później niż na 2 dni przed realizacją części szkoleniowej/doradczej Projektu lub będzie nieobecny/a podczas ich realizacji, z przyczyn niezależnych od Lidera Projektu, wkład wniesiony w formie pieniężnej nie będzie zwrócony, a Lider Projektu upoważniony będzie do wystawienia faktury VAT na rzecz Beneficjenta pomocy.
4.    W przypadku opuszczenia przez Uczestnika/czkę zaplanowanych szkoleń/doradztwa, bez względu na przyczynę (z wyłączeniem szczególnych wypadków losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu/doradztwie, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika/czki, kataklizmy), Lider Projektu może wykluczyć Uczestnika/czkę z uczestnictwa w Projekcie.
5.    Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w 80% zaplanowanego czasu trwania usług szkoleniowych i 100% czasu usług doradczych.
6.    Uczestnik/czka w okresie realizacji Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Lidera Projektu o zmianie danych, podanych w dokumentach określonych w § 5 pkt. 4b
7.    Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wskazania osoby do czynnej współpracy z doradcą ds. ochrony środowiska.
8.    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do współpracy z doradcą ds. ochrony środowiska, w zakresie realizacji, monitoringu i ewaluacji zadań doradczych w wyznaczonych terminach oraz zapewnienia dostępności do osób i wymaganych dokumentów o których będzie mowa w karcie doradztwa dot. realizacji zadania doradczego 3 tygodnie przed wizytą oraz podczas wizyty doradcy w przedsiębiorstwie.
9.   Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do ustalenia terminu spotkania dotyczącego analizy potrzeb szkoleniowych i doradczych w porozumieniu z doradcą (2 dni robocze). Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zaakceptowania jednego z trzech podanych terminów i potwierdzić go w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania przez doradcę proponowanego terminu.
10. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia terminu spotkania dotyczącego doradztwa w porozumieniu z doradcą (2 dni robocze). Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zaakceptowania jednego z trzech podanych terminów i potwierdzić go w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania przez doradcę proponowanego terminu.
1.    Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przekazania doradcy ds. ochrony środowiska wypełnionych i czytelnie podpisanych przez potencjalnych uczestników ankiet analizy potrzeb szkoleniowych oraz wypełnionej i czytelnie podpisanej karty doradztwa. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do odbioru raportu z czynności objętych w ramach analizy potrzeb szkoleniowych oraz doradztwa.
2.    Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do współpracy ze specjalistą ds. doradztwa w ramach opracowania planu wdrażania rozwiązań proekologicznych oraz do wskazania osoby upoważnionej do odbioru/podpisania planu wdrażania rozwiązań proekologicznych. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do zgłoszenia ewentualnych uwag do zaproponowanego planu w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentu drogą elektroniczną. W przypadku nie zgłoszenia uwag przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przyjęcia planu wdrożenia rozwiązań proekologicznych i złożenia czytelnego podpisu na przekazanych dokumencie. W sytuacji gdy, plan wdrażania rozwiązań proekologicznych nie zostanie zaakceptowany przez przedsiębiorstwo, wówczas powstanie protokół rozbieżności, który winien być podpisany przez doradcę ds. ochrony środowiska oraz osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa.


§ 10
Zmiana terminów szkoleń

1.    Lider Projektu jest uprawniony do zmiany terminu szkolenia lub doradztwa nie później niż na 2 dni przed jego rozpoczęciem.
2.    W przypadku wystąpienia poważnych problemów natury technicznej czy organizacyjnej, a także zdarzeń losowych niezależnych od Lidera Projektu pkt.1 nie ma zastosowania.
3.    Informacja o zmianie terminu szkolenia lub doradztwa wymaga niezwłocznego poinformowania Uczestnika/czki.


§ 11
Materiały szkoleniowe i prawa autorskie


Wszystkie materiały szkoleniowe, stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póz. zm.) i w związku z tym podlegają ochronie. Uczestnik/czka zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów związanych z realizacją szkolenia oraz nie wykonywać:
a) modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie,
b) wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych stronie trzeciej,
c) kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych.

§ 12
Postanowienia końcowe


1.    Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30.06.2015 r. i wchodzi w życie w dniu jego podpisania.
2.    W przypadku powstania sporu w związku z Regulaminem, Strony będą dążyły do porozumienia, a w przypadku braku porozumienia, spory związane z realizacją postanowień niniejszego regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.
3.     Lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku zmiany, aktualny Regulamin podany zostanie do wiadomości na stronie internetowej Projektu www.zielonemleko.pl§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne” (UDA-POKL.02.01.01-00-244/13), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło”.

2. Nabór do projektu oraz jego realizacja będzie dokonywana z poszanowaniem równości szans i płci.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

1.    Projekt oznacza to Projekt „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło” realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-244/13

2.    POKL – Program Operacyjny Kapitał ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. K (2009) 6607 oraz decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K (2011) 9058

3.    Organizator -  First Communications sp. z o.o. sk (Lider Projektu) z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy: 15-213), przy ulicy Mickiewicza 7 lok. 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000406564, NIP: 542-322-32-01, REGON: 200668714 oraz Polska Izba Mleka (Partner Projektu) z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy: 15-213), przy ulicy Mickiewicza 7 lok. 23

4.    Beneficjent pomocy (przedsiębiorca) oznacza to: przedsiębiorcę który otrzymał pomoc publiczną

5.    Beneficjent ostateczny (uczestnik) oznacza to: pracownika oddelegowanego przez Beneficjenta pomocy do uczestnictwa w doradztwie i szkoleniach.

6.    Pomoc de minimis oznacza to: pomoc publiczną której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego). Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy jest ona w całości lub w części finansowana z środków unijnych. Podstawa prawna:  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r

7.    Branża mleczna oznacza to:  gałąź gospodarki, która obejmuje zbiór podmiotów na rynku uczestniczących w łańcuchu produkcji mleka i produktów mlecznych należą do nich m.in. producenci mleka, przetwórcy mleka, producenci pasz i nawozów, laboratoria, producenci/dystrybutorzy dodatków, producenci półproduktów, producenci maszyn i urządzeń, producenci środków higieny, dystrybutorzy, usługodawcy z zakresu badań i rozwoju oraz inne przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w łańcuchu wspierające funkcjonowanie mleczarni.

§ 3

Informacje o Projekcie

 

1.    Udział w Projekcie dla kwalifikowanych Beneficjentów pomocy (przedsiębiorców) i Beneficjentów ostatecznych (uczestników) jest bezpłatny.

2.    Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2014 do 30.06.2015

3.    Obszarem realizacji Projektu jest cała Polska

4.    Biuro Projektu (BP) znajduje się w siedzibie Lidera Projektu  tj. First Communications sp. z o.o. sk  z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy: 15-213), przy ulicy Mickiewicza 7 lok. 23, nr KRS: 0000406564, NIP: 542-322-32-01, REGON: 200668714

5.    Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika Projektu

6.    Informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej Projektu: www.zielonemleko.pl

§ 4

Cele i przebieg Projektu

 

1.    Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności 30 przedsiębiorstw z branży mlecznej.

2.    Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

- zad.1 - przyrost wiedzy nt. rozwiązań proekologicznych (zarządzania środowiskowego, efektywności energetycznej) o 60% u 450 pracowników z przedsiębiorstw MŚP z branży mlecznej

- zad.2 - opracowanie 30 planów wdrożenia rozwiązań proekologicznych dla 30 przedsiębiorstw

- zad.3 - wzrost przekonania o 65% wśród 450 uczestników/czek szkoleń o występowaniu pozytywnej korelacji pomiędzy inwestycjami w ekologii a pozycją konkurencyjną oraz o korzyściach wynikających z ekologizacji procesów w przedsiębiorstwach

3.    Projekt obejmuje następujące komponenty w ramach zadań:

 -  Zadanie I – analiza potrzeb proekologicznych i doradztwo dla 30 przedsiębiorstw

 -  Zadanie II – doradztwo i opracowanie planów wdrażania rozwiązań proekologicznych

 - Zadanie III – 2-dniowe szkolenia dla 450 os/1350 uczestników/czek; 90 grup po 15 osób

4.    Szkolenia, realizowane w ramach Projektu spełniają łącznie następujące warunki:

a)  nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających

kryteria udziału w Projekcie określone w § 5

b)  są realizowane poza miejscem pracy Uczestników/czek

 

 

 

 

 

 

§ 5

Warunki uczestnictwa w Projekcie

 

1.    Uczestnikami/czkami Projektu mogą być pracownicy MMŚP przedsiębiorstw delegowani przez przedsiębiorców i będący:

a)  pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

b)  osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy

c)  właścicielem pełniącego funkcje kierownicze

d) wspólnikiem w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

2.    W dniu podpisania umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej (posiadania siedziby, oddziału, filii) na terenie Polski. Pracownicy delegowani na szkolenie muszą być pracownikami siedziby/filii/oddziału przedsiębiorstwa mającego siedzibę na terenie Polski.

3.    Wielkość przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona w rozumieniu zapisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Kwalifikator MŚP zgodny z wytycznymi powyższego Rozporządzenia znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/1408

4.    Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

a)  zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie jego treści, przestrzeganie jego postanowień i przekazanie podpisanej wersji

b)  wypełnienie formularza rejestracyjnego (on-line) oraz dostarczenie (pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście) na adres Biura Projektu następujących dokumentów :

- wypełnionej i podpisanej umowy udziału w Projekcie

-wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza osobowego uczestnika/czki delegowanego/nej przez przedsiębiorcę (załącznik nr 1 do umowy);

- podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/czki delegowanego/nej przez przedsiębiorcę Projektu (załącznik nr 2 do umowy);

- podpisanej deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3 do umowy);

- wypełnionego i podpisanego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 5 do umowy (o ile dotyczy);

- wypełnionego i podpisanego oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis -załącznik nr 6 do umowy (o ile dotyczy) oraz kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis za okres 3 lat kalendarzowych (bieżący rok, w którym ubiega się o pomoc i dwa poprzednie lata kalendarzowe) poświadczone za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa

- wypełnionego i podpisanego oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis- załącznik nr 7 do umowy (o ile dotyczy);

- wypełnionego i podpisanego oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej - załącznik nr 8 do umowy (o ile dotyczy);

- podpisanego oświadczenia dotyczącego braku obowiązku sporządzania finansowego za okres 3 lat obrotowych - załącznik nr 9 do umowy (o ile dotyczy) lub przedstawienie kopii sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości za okres 3 lat obrotowych

- podpisanego oświadczenie o spełnianiu kryteriów posiadania statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa  – załącznik nr 10

- podpisanego oświadczenia przedsiębiorcy – załącznik nr 11

- kopii dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.) - załącznik do umowy (o ile dotyczy).

 

5.   Przedsiębiorstwa zgłaszające się do projektu zobowiązują się do podpisania wszelkich stosowanych oświadczeń mających na celu weryfikację kwalifikowalności przedsiębiorstwa do projektu a także sprawdzenie czy dane przedsiębiorstwo jest uprawnione do otrzymania wsparcia w postaci pomocy de minimis.

 

§ 6

Zasady rekrutacji

 

1.    Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 2 stycznia 2014 r. w sposób ciągły. Lider zastrzega sobie prawo skrócenia okresu rekrutacji w przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkolenia i doradztwo. Selekcja beneficjentów ostatecznych (uczestników) ukierunkowana jest na pozyskanie osób reprezentujących kluczowe dla beneficjenta pomocy (przedsiębiorstwa) działy, czyli takie, które generują najwyższe koszty i które mogą w największym stopniu wpłynąć na poprawę sytuacji ekologicznej przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności  do udziału w projekcie będę kwalifikowane przedsiębiorstwa posiadające status średniego przedsiębiorstwa, następnie firmy, które posiadają status małego lub mikro przedsiębiorstwa.

2.    Zrekrutowanych zostanie 450 beneficjentów ostatecznych (uczestników), z czego 198 osób to kobiety w tym 43 w wieku powyżej 50 roku życia oraz 252 mężczyzn w tym 57 w wieku powyżej 50 roku życia.

3.    Formularz rejestracyjny i wszystkie pozostałe dokumenty dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie Projektu www.zielonemleko.pl 

4.    Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

a) przesłania zgłoszenia do udziału w projekcie za pomocą formularza rejestracyjnego on-line, dostępnego na stronie Projektu: www.zielonemleko.pl 

b) wstępna weryfikacja na podstawie danych przesłanych za pomocą formularza on-line c) sporządzenie listy rankingowej zgłoszonych do udziału w Projekcie przedsiębiorstw z uwzględnieniem:

- kryteriów kwalifikowalności do Projektu określonych w § 5;

- kolejności zgłoszenia,

d) poinformowanie przedsiębiorstwa o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie

e) sporządzenie listy rezerwowej Uczestników,

f) zakwalifikowane przedsiębiorstwo otrzyma komplet dokumentów określonych § 5 pkt 4b, które po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby upoważnione do reprezentowania dostarczy do Biura Projektu (pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście)

g) weryfikacja formalna wypełnionych przez przedsiębiorstwo dokumentów rekrutacyjnych określonych w §5 pkt 4b pod względem formalnym,

h) podpisanie przez Lidera Projektu i odesłanie umów udziału do przedsiębiorstw zainteresowanym udziałem w Projekcie,

i) przedsiębiorstwo niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostanie powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej o przyczynach negatywnej decyzji.

5.        Niekompletne dokumenty rekrutacyjne dyskwalifikują przedsiębiorstwo i jego pracowników z udziału w Projekcie. Lider Projektu dopuszcza jednak możliwość uzupełnienia lub korekty przesłanych dokumentów z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo i jego pracownicy spełniają kryteria kwalifikowalności określone w § 5. we wskazanym terminie.

§ 7

Pomoc publiczna

 

1.    Pomoc finansowa udzielona na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniach jest pomocą de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. (w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 379, z 28.12.2006r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz.U. z 2010r., Nr 239, poz. 1598).

2.    Wkład prywatny Beneficjentów Pomocy przy projekcie objętym pomocą de minimis nie jest wymagany.

3.    Podpisanie umowy projektowej z Beneficjentem Pomocy równoznaczne będzie z otrzymaniem pomocy de minimis.

4.    Pomoc de minimis udzielona na podstawie niniejszej umowy nie podlega obowiązkowi uprzedniej notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5.    Każdy z Beneficjentów Pomocy otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

§ 8

Obowiązki Lidera Projektu

Do obowiązków Lidera Projektu należy:

a)    przeprowadzenie szkoleń i doradztwa skutkującego opracowaniem planów wdrażania rozwiązań proekologicznych

b)    zapewnienie wykwalifikowanych trenerów/doradców do przeprowadzenia szkoleń
i doradztwa,

c)    zapewnienie materiałów dydaktycznych, szkoleniowych i doradczych,

d)    zapewnienie sal, wyżywienia Uczestnikom/czkom (2 przerwy kawowe i obiad), w przypadku szkoleń dłuższych niż 1 dzień uczestnikowi przysługuje również śniadanie oraz kolacja z wyłączeniem śniadania w pierwszym dniu i kolacji w ostatnim dniu, a także zapewnienie noclegu,

e)    wydanie Uczestnikom/czkom, którzy ukończyli szkolenia, stosownych zaświadczeń, pod warunkiem udziału Uczestnika/czka w 80% czasu działań szkoleniowych.

 

§ 9

Obowiązki Uczestnika/czki

 

1.    Uczestnik/czka ma obowiązek uczestniczyć w zaplanowanych dla niego szkoleniach i doradztwie, punktualnie stawiać się na zajęcia i uczestniczyć w nich do wyznaczonej godziny.

2.    Zgodnie z wymogami umowy na realizacje Projektu wszyscy uczestnicy szkoleń oraz doradztwa podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu weryfikację skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji, Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do udzielania informacji na temat efektów uczestnictwa w Projekcie (zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jej zakończeniu), m.in. poprzez wypełnianie testów i ankiet oceniających wiedzę Uczestnika/czka oraz zajęcia, w których bierze udział.

3.    W przypadku, gdy Uczestnik/czka zgłoszony/a do udziału w Projekcie zgłosi rezygnację później niż na 2 dni przed realizacją części szkoleniowej/doradczej Projektu lub będzie nieobecny/a podczas ich realizacji, z przyczyn niezależnych od Lidera Projektu, wkład wniesiony w formie pieniężnej nie będzie zwrócony, a Lider Projektu upoważniony będzie do wystawienia faktury VAT na rzecz Beneficjenta pomocy.

4.    W przypadku opuszczenia przez Uczestnika/czkę zaplanowanych szkoleń/doradztwa, bez względu na przyczynę (z wyłączeniem szczególnych wypadków losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu/doradztwie, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika/czki, kataklizmy), Lider Projektu może wykluczyć Uczestnika/czkę z uczestnictwa w Projekcie.

5.    Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w 80% zaplanowanego czasu trwania usług szkoleniowych i 100% czasu usług doradczych.

6.    Uczestnik/czka w okresie realizacji Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Lidera Projektu o zmianie danych, podanych w dokumentach określonych w § 5 pkt. 4b

7.    Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wskazania osoby do czynnej współpracy z doradcą ds. ochrony środowiska.

8.    Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do współpracy z doradcą ds. ochrony środowiska, w zakresie realizacji, monitoringu i ewaluacji zadań doradczych w wyznaczonych terminach oraz zapewnienia dostępności do osób i wymaganych dokumentów o których będzie mowa w karcie doradztwa dot. realizacji zadania doradczego 3 tygodnie przed wizytą oraz podczas wizyty doradcy w przedsiębiorstwie.

9.   Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do ustalenia terminu spotkania dotyczącego analizy potrzeb szkoleniowych i doradczych w porozumieniu z doradcą (2 dni robocze). Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zaakceptowania jednego z trzech podanych terminów i potwierdzić go w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania przez doradcę proponowanego terminu.

10. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia terminu spotkania dotyczącego doradztwa w porozumieniu z doradcą (2 dni robocze). Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zaakceptowania jednego z trzech podanych terminów i potwierdzić go w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania przez doradcę proponowanego terminu.

1.        Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przekazania doradcy ds. ochrony środowiska wypełnionych i czytelnie podpisanych przez potencjalnych uczestników ankiet analizy potrzeb szkoleniowych oraz wypełnionej i czytelnie podpisanej karty doradztwa. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do odbioru raportu z czynności objętych w ramach analizy potrzeb szkoleniowych oraz doradztwa.

2.        Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do współpracy ze specjalistą ds. doradztwa w ramach opracowania planu wdrażania rozwiązań proekologicznych oraz do wskazania osoby upoważnionej do odbioru/podpisania planu wdrażania rozwiązań proekologicznych. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do zgłoszenia ewentualnych uwag do zaproponowanego planu w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentu drogą elektroniczną. W przypadku nie zgłoszenia uwag przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przyjęcia planu wdrożenia rozwiązań proekologicznych i złożenia czytelnego podpisu na przekazanych dokumencie. W sytuacji gdy, plan wdrażania rozwiązań proekologicznych nie zostanie zaakceptowany przez przedsiębiorstwo, wówczas powstanie protokół rozbieżności, który winien być podpisany przez doradcę ds. ochrony środowiska oraz osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa.

§ 10

Zmiana terminów szkoleń

 

1.        Lider Projektu jest uprawniony do zmiany terminu szkolenia lub doradztwa nie później niż na 2 dni przed jego rozpoczęciem.

2.        W przypadku wystąpienia poważnych problemów natury technicznej czy organizacyjnej, a także zdarzeń losowych niezależnych od Lidera Projektu pkt.1 nie ma zastosowania.

3.        Informacja o zmianie terminu szkolenia lub doradztwa wymaga niezwłocznego poinformowania Uczestnika/czki.

§ 11

Materiały szkoleniowe i prawa autorskie

 

Wszystkie materiały szkoleniowe, stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póz. zm.) i w związku z tym podlegają ochronie. Uczestnik/czka zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych wyłącznie do celów związanych z realizacją szkolenia oraz nie wykonywać:

a) modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie,

b) wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych stronie trzeciej,

c) kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1.    Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30.06.2015 r. i wchodzi w życie w dniu jego podpisania.

2.    W przypadku powstania sporu w związku z Regulaminem, Strony będą dążyły do porozumienia, a w przypadku braku porozumienia, spory związane z realizacją postanowień niniejszego regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.

3.    Lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku zmiany, aktualny Regulamin podany zostanie do wiadomości na stronie internetowej Projektu www.zielonemleko.pl

 

< Wróć do listy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego