• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

DoradztwoFormularz rejestracyjny Uczestniczki/Uczestnika szkoleń

> Informacja
  • Poniższe dane osobowe będą realizowane wyłącznie w celu realizacji projektu "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mleczarskiej poprzez działania proekologiczne" ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(POKL).
  • Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Projekcie.
  • Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  • Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany dokument do podpisus
> Formularz, część pierwsza
REGON firmy
Nazwisko
Imię
Wiek
Płeć kobieta
mężczyzna
PESEL
Obywatelstwo
Województwo(zgodnie z zameldowaniem)
Powiat(zgodnie z zameldowaniem)
Miejscowość(zgodnie z zameldowaniem)
Kod pocztowy(zgodnie z zameldowaniem)
Obszar zamieszkania miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast)
wiejski (obszar położony poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska [leżąca poza miastami] gminy miejsko-wiejskiej)
> Formularz, część druga
Ulica(zgodnie z zameldowaniem)
Nr domu(zgodnie z zameldowaniem)
Nr lokalu(zgodnie z zameldowaniem)
Tel. stacjonarny
Tel. komórkowy
Adres e-mail
Wykształcenie brak (brak formalnego wykształcenia)
podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
ponadgimnazjalne (wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe)
pomaturalne (ukończone na poziomie wyższym niż koształcenie na poziomie szkoły średniej, któe jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
wyższe(pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)
Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej tak
nie
Jestem migrantką/migrantem tak
nie
Jestem osobą niepełnosprawną tak
nie
Oznaczone pola są obowiązkowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego