• Zwiększanie konkurencyjności
 • przedsiębiorstw branży mlecznej
 • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

O projekcie

Agnieszka Maliszewska 3

 

"ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MLECZNEJ POPRZEZ DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE"

 

Zapraszam do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez First Communications Sp. z o.o. S. K. oraz Polską Izbę Mleka pt. „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne” (UDA-POKL.02.01.01-00-244/13), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło”.

 

Inicjatywa przewidziana jest dla średniej wielkości przedsiębiorstw (MŚP) z branży mleczarskiej zainteresowanych podniesieniem pozycji konkurencyjnej poprzez wdrożenie rozwiązań proekologicznych.

 

Dla każdego przedsiębiorstwa przewidziano BEZPŁATNE przeprowadzenie analizy potrzeb proekologicznych oraz doradztwo środowiskowe mające na celu opracowanie m.in. Planu Wdrażania Rozwiązań Proekologicznch, jak również cykl specjalistycznych szkoleń.

 

 

 

 


 

 

Przygotuj się na nowe, restrykcyjne prawo z zakresu ochrony środowska!

 

Ministerstwo Środowiska intensywnie pracuje nad zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska i powiązanych aktów prawnych w celu wdrożenia wymogów dyrektywy IED (w sprawie emisji przemysłowych) do polskiego prawa (najnowsza wersja to projekt z 14 lutego 2014 r.). Nowe regulacje dotyczą instalacji IPPC i będą miały wpływ na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z koniecznością dostosowania się do wymagań nowych przepisów.

 

 

Nadchodzące zmiany oznaczają dla przedsiębiorstw, że:

 

 • po 1 lipca 2015 r. instalacje, które nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą zobowiązane złożyć wniosek o pozwolenie zintegrowane wraz z raportem początkowym;
 • od momentu obowiązywania nowych przepisów instalacje, które były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w postępowaniu o uzyskanie nowego pozwolenia będą musiały załączyć do wniosku raport początkowy;
 • istniejące instalacje przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego, po wydaniu z urzędu decyzji (do 3 miesięcy od momentu obowiązywania nowych przepisów prawa ochrony środowiska), będą musiały załączyć do wniosku raport początkowy;
 • przedsiębiorstwa mają max. 4 lata od dnia aktualizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska na dostosowanie instalacji do nowych wymagań konkluzji BAT (co w praktyce może oznaczać duże inwestycje w zakładzie);
 • co najmniej raz na 5 lat organ wydający pozwolenie będzie dokonywał analizy warunków pozwolenia zintegrowanego;
 • w ciągu miesiąca od dnia wykonania należy przekazać do urzędu wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiary zawartości tych substancji w wodach gruntowych;
 • w terminie 12 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego prowadzący instalację, dla której wymagany był raport początkowy ma obowiązek wykonania i przedłożenia raportu końcowego.


 

W kontekście nadchodzących zmian prawa jednymi z najistotniejszych kwestii są: przygotowanie się do sporządzenia raportów początkowych i wdrożenia konkluzji BAT.

 

 • w przedsiębiorstwie, a także przeanalizowanie, jakie inne konsekwencje może nieść ze sobą zmiana prawa, np.:
 • nieplanowane koszty jako konsekwencja zidentyfikowania zanieczyszczeń,
 • ubezpieczenie majątku firmy,
 • zmiana wartości gruntów,
 • konieczność podjęcia działań naprawczych,
 • wstrzymanie działalności instalacji w związku z brakiem wymaganego pozwolenia.

 

 


 

 

Firmy, które zdecydują się na udział w projekcie otrzymają:

 

 • analizę potrzeb proekologicznych dla swojego przedsiębiorstwa przeprowadzoną przez wykwalifikowanego doradcę ds. ochrony środowiska
 • opracowany plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych dla swojego przedsiębiorstwa
 • doradztwo ws. wdrożenia rozwiązań proekologicznych dla swojego przedsiębiorstwa
 • specjalistyczne 2-dniowe szkolenie dla  max. 15 pracowników – profesjonalna kadrę trenerską, nocleg oraz catering zapewnia organizator
 • materiały szkoleniowe

 

 


 

 

Całkowita wartość projektu to: 1 902 202, 76 PLN
Termin rekrutacji: 02.01.2014 – 30.06.2014
Okres realizacji projektu: 02.01.2014 – 31.03.2015
Obszar objęty rekrutacją: cała Polska
Ilość przedsiębiorstw z branży mlecznej objętych projektem: 30
Wsparciem szkoleniowo-doradczym objętych łącznie zostanie: 450 pracowników z w/w firm, w tym 198 kobiet i 252 mężczyzn z czego 100 osób to pracownicy po 50 roku życia.

 


 

 

Branża mleczna to:  gałąź gospodarki, która obejmuje zbiór podmiotów na rynku uczestniczących w łańcuchu produkcji mleka i produktów mlecznych należą do nich m.in. producenci mleka, przetwórcy mleka, producenci pasz i nawozów, laboratoria, producenci/dystrybutorzy dodatków, producenci półproduktów, producenci maszyn i urządzeń, producenci środków higieny, dystrybutorzy, usługodawcy z zakresu badań i rozwoju oraz inne przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w łańcuchu wspierające funkcjonowanie mleczarni.

 

 

Zapisz się online!
question

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Portal Europejskiego Funduszu Społecznościowego 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego