• Zwiększanie konkurencyjności
 • przedsiębiorstw branży mlecznej
 • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

Warunki uczestnictwa

 

 

 

 Warunki uczestnictwa

 

Przedsiębiorstwa

 

 
Beneficjentem może być przedsiębiorca spełniający następujące warunki:

 

 1. Posiada status MŚP – zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln Euro
 2. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie RP
 3. Prowadzi działalność gospodarczą w obszarze lub na rzecz branży mlecznej
 4. Może ubiegać się o pomoc de minimis

 

Warunkiem uczestnictwa Przedsiębiorstw w Projekcie po spełnieniu w/w kryteriów jest wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie Projektu www.zielonemleko.pl oraz:

 • Podpisana umowa uczestnictwa w Projekcie
 • Kompletnie wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny umieszczony na stronie Projektu www.zielonemleko.pl
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o pomocy de minimis/ pomocy publicznej (o braku bądź wysokości otrzymanej pomocy de minimis)
 • Oświadczenie o braku istnienia jakichkolwiek innych przesłanek wykluczających możliwość otrzymania pomocy de minimis (w tym zwrotu środków, złej kondycji finansowej)
 • Przesłanie sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat bądź oświadczenia o braku konieczności ich sporządzania
 • W przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie 3 poprzedzających lat kopie oświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis opatrzone odręcznie dopisaną klauzulą: „za zgodność z oryginałem” + podpis

 


 

Warunki uczestnictwa

 

Pracownicy Przedsiębiorstw

 
Beneficjentem ostatecznym może być pracownik/pracownica przedsiębiorstwa zgłoszonego do Projektu, spełniająca łącznie następujące warunki:

 

 1. Jest delegowana do Projektu przez przedsiębiorcę, który posiada status Beneficjenta pomocy
 2. Pracownik przedsiębiorstwa którym jest:  
 •  pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
 • osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciel pełniący funkcje kierownicze;
 • wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 

 

Warunkiem  uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu w/w kryteriów jest wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie Projektu www.zielonemleko.pl oraz:

 

 • Podpisana umowa uczestnictwa w Projekcie
 • Kompletnie wypełniony i podpisany formularz uczestnika szkoleń umieszczony na stronie Projektu www.zielonemleko.pl
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Delegowanie przez pracodawcę

 

Warunki ogólne:

 

 • Po upłynięciu terminu wskazanego w e-mailu na dostarczenie stosownych dokumentów, bądź w przypadku braku możliwości kontaktu wynikającego m.in. z wadliwości podanych danych kontaktowych, aplikację odrzuca się.
 • Przyjmowane będą jedynie dokumenty rekrutacyjne wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
 • Ostatecznie niekompletne bądź błędne aplikacje będą odrzucane

Zapisz się online

question

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego