• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

DoradztwoFormularz rejestracyjny

> Etap pierwszy > Etap drugi
Nazwa podmiotu
Dane teleadresowe podmiotu
Obszar miejski
wiejski
Wiodące PKD
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
Członkowie reprezentacji (zgodnie z KRS)
Kategoria przedsiębiorstwa (na podstawie kwalifikatora MŚP umieszczonego na stronie: http://kwalifikator.een.org.pl) Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
Inne
Czy podmiot znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości? Tak
Nie
Czy podmiot korzystał z pomocy de minimis/pomocy publicznej w ostatnich trzech latach budżetowych? Tak
Nie
Adres do korespondencji (jeśli inny niż podany)
> Etap trzeci > Warunki uczestnictwa
Dane osoby do kontaktów roboczych
  • Zgłaszam do udziału w projekcie ”Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne” wyżej wymieniony podmiot.
  • Oświadczam, że przedstawione wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
  • W przypadku zakwalifikowania do projektu zobowiązuję się do wydelegowania na szkolenia pracowników w uzgodnionych z organizatorem terminach.
  • Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych przez First Commnunications Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polską Izbę Mleka w celach rekrutacyjnych do projektu "Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne" oraz w celach realizacji tego projektu.
Oznaczone pola są obowiązkowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego