RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE OBEJMNIE CAŁY ŁAŃCUCH DOSTAW

Podstawą raportowania celów związanych między innymi z Zielonym Ładem jest Dyrektywa CSRD.

Skrót oznacza raportowanie przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Weszła ona w życie we wrześniu ubiegłego roku i została już wdrożona do polskiego prawodawstwa. Znacząco odmienia ona charakter sprawozdawczości do jakiej zobligowane są poszczególne przedsiębiorstwa, ponieważ umacnia ona znaczenie tak zwanej sprawozdawczości pozafinansowej. W swoich założeniach sprawia, że nie tylko zysk ma definiować siłę czy potencjał producenta, ale również działania jakie podejmuje on w odniesieniu do celów środowiskowych, pracowniczych, czy modelu zarządzania. Pierwsze sporządzone według nowych przepisów raporty pozafinansowe będą dotyczyć dużych firm i sporządzane będą za rok 2024. Niemniej już teraz należałoby podjąć czynności związane z przygotowaniem się do nowych wymogów. Ostatecznie mają obejmować one nie tylko raportującego, a cały łańcuch dostaw w którym uczestniczy. Będzie to bez wątpienia zagadnienie problematyczne, w szczególności w przypadku spółdzielni zajmujących się działalnością produkcyjną, jakimi są między innymi przetwórcy mleka.

Do tej pory w krajach unijnych obowiązywała dyrektywa NFRD (Raportowanie Danych Pozafinansowych), która dotyczyła małej liczby uczestników rynku. Została ona wdrożona w 2014 roku. Był to krok w stronę większej transparentności biznesu oraz poszerzeniu dostępu do danych na temat przedsiębiorców. Wraz z wejściem w życie Dyrektywy NFRD państwa członkowskie zobligowane zostały do wprowadzenia przepisów zobowiązujących wszystkie duże firmy zatrudniające ponad 500 pracowników i jednocześnie będące jednostkami zainteresowania publicznego (banki, spółki publiczne, zakłady ubezpieczeń) do ujmowania w swoich raportach rocznych z działalności dodatkowego oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Miało ono zawierać informacje dotyczące co najmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Dyrektywa ta zawierała jednak jedynie ogólny opis danych, które powinny być ujawnione i nie wskazywała, w jakiej formie powinny być one przedstawiane. Był to stan prawny, który można określić jako łagodny w odniesieniu do obecnych wymogów.

W dniu kwietniu ubiegłego roku Komisja Europejska postanowiła zastąpić ją bardziej rygorystycznym dokumentem i przyjęła projekt Dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, czyli już wspomnianą Dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Projekt ten jak wspomniano jest częścią znacznie bardziej rozbudowanego i kompleksowego pakietu środków, które mają pomóc w usprawnieniu przepływu środków finansowych na rzecz zrównoważonych działań w całej Unii Europejskiej. Istotna jest także jako narzędzie umożliwiające w przyszłości inwestorom skierowanie inwestycji na rzecz bardziej zielonych i odpowiedzialnych społecznie przedsięwzięć i technologii.

#FunduszePromocji #ekspertmowi

Podziel się swoją opinią