Polska a zrównoważoność

Zrównoważony rozwój to stan, który odpowiada na obecne potrzeby społeczeństw i daje możliwość  realizacji potrzeb przyszłym pokoleniom. Do warunków osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oprócz  inkluzji społecznej, ochrony środowiska zaliczamy wzrost gospodarczy.

Polska perspektywa działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego została sformułowana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi kraju. Strategia przedstawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny czyli taki, który budując siłę konkurencyjną z wykorzystaniem nowych czynników wzrostu, zapewnia udział i korzyści wszystkim grupom społecznym zamieszkującym różne miejsca naszego kraju. Jednocześnie w nowym modelu potrzeby obecnego pokolenia będą realizowane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń. Nie chodzi zatem tylko o wielkość PKB, ale przede wszystkim o jego jakość oraz o postrzeganie procesów rozwojowych w kontekście ich znaczenia dla obywateli.

Nowy model rozwoju dla Polski nakreślony w Strategii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sformułowanym w Agendzie 2030. Koncepcja trwałego i odpowiedzialnego rozwoju, na której zbudowano Strategię, jest spójna z ambitną wizją Agendy 2030, wizją świata wolnego od ubóstwa, gdzie każdy człowiek ma możliwość korzystania z rozwoju.

Strategia stawia człowieka w centrum bezpośredniego zainteresowania, podporządkowując działania w sferze gospodarczej osiąganiu celów związanych z poziomem i jakością życia obywateli. Oczekiwane efekty, jak ograniczenie wykluczenia społecznego, ubóstwa, nierówności społecznych, poprawa opieki zdrowotnej i stanu środowiska naturalnego, a także zwiększenie roli kapitału społecznego w rozwoju, wpisują się w postanowienia Agendy 2030.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polska Izba Mleka realizuje projekt sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka pt. Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka, którego celem jest poszerzenie wiedzy przetwórców i producentów mleka o zmianach w regulacjach mówiących o zrównoważonym rolnictwie oraz o tym, jak się do nich przygotować.

Facebook: https://www.facebook.com/people/Zrównoważona-produkcja-i-przetwórstwo-mleka/100094418439153/?locale=pl_PL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/zr%C3%B3wnowa%C5%BCona-produkcja-i-przetw%C3%B3rstwo/

Źródło: Materiał opracowany na podstawie Agenda 2030 na rzecz zrównowazonego rozwoju- implementacja w Polsce / MRiRW

Podziel się swoją opinią