Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmniejszania negatywnego oddziaływania gospodarek na środowisko naturalne. Z biegiem lat kwestia ta nabrała znaczenia szczególnie w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się i obejmuje obecnie takie czynniki rozwoju jak: poszanowanie środowiska, postęp społeczny i wzrost gospodarczy. Obecnie koncepcja zrównoważonego rozwoju coraz częściej wchodzi do głównego nurtu dyskusji nad rozwojem społeczno-gospodarczym, stając się zasadą horyzontalną, która już misi być brana pod uwagę w polityce niemal każdego kraju.

Zrównoważony rozwój dotyczy wielu branż w tym branży mleczarskiej. Istnieje również wiele aktów prawnych z zakresu zrównoważoności, takich jak:

  • Europejski Zielony Ład, który za główny cel zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
  • Strategia „od pola do stołu” – nie jest aktem prawnym, ale przewiduje istotne zmiany przepisach i określana jest jako jeden z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Jej celem jest pogodzenie systemu żywnościowego z potrzebami planety i zapewnienie zdrowej, sprawiedliwej i przyjaznej dla środowiska żywności oraz uwzględnia transformację w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych
  • Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uzasadniania
    i komunikacji wyraźnych oświadczeń środowiskowych (Green Claims Directive)
  • Green claims (30 listopada 2022 r.) – projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) 2019/1020 i Dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylającego Dyrektywę 94/62/WE. Prace nad projektem obecnie trwają w Parlamencie Europejskim, jego celem jest m.in. zapobieganie produkowaniu odpadów opakowaniowych: zmniejszenie ich ilości, ograniczenie zbędnych opakowań oraz promowanie rozwiązań w zakresie opakowań wielokrotnego użytku i wielokrotnego napełniania; Zwiększenie zawartości nadającej się do recyklingu w opakowaniach poprzez ustalanie minimalnej wymaganej zawartości; Zmniejszenie zapotrzebowania na pierwotne zasoby naturalne i stworzenie dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych poprzez zwiększenie wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach, nakładając obowiązkowe cele. – Akt wykonawczy dotyczący zasad obliczania zawartości recyklatu ma zostać przyjęty do 31 grudnia 2026 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polska Izba Mleka realizuje projekt pt. Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka, sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, którego celem jest poszerzenie wiedzy przetwórców i producentów mleka o zmianach w regulacjach mówiących o zrównoważonym rolnictwie oraz o tym, jak się do nich przygotować.

Facebook:
https://www.facebook.com/people/Zrównoważona-produkcja-i-przetwórstwo-mleka/100094418439153/?locale=pl_PL

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/showcase/zr%C3%B3wnowa%C5%BCona-produkcja-i-przetw%C3%B3rstwo/

Strona www:
https://zielonemleko.pl/

Podziel się swoją opinią